www.paardenwagenhuren-nb.nl
Vervoer uw paard in stijl

ONZE VOORWAARDEN:

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.

2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.

2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.

3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd kan bereiken via begaanbare weg.

Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Leveringstermijn.

Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de goederen.

5.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 Artikel 6. Verplichtingen huurder.

6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;

b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;

e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

f. Auto aftanken bij retourneren. LET OP DIESEL!!!

g. Reinigen auto (interieur + exterieur). Het paardengedeelte met water uitspuiten. Bij niet schoon retour, brengen wij € 100,- in rekening

Artikel 7. Reparatie.

7.1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

7.2. Onderhoud, reparatie en bandenslijtage bij normaal gebruik (lekke banden of inrijdingen zijn voor rekening huurder) Huurder verplicht zich, bij schade en/of reparaties onderweg die per geval € 250,00 of meer, onverwijld contact op te nemen met verhuurder.

Artikel 8. Waarborgsom.

8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst.

8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/ reiniging als in artikel "Opzegging/ ontbinding" lid 2 bedoeld.

8.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven binnen 14 werkdagen.

Artikel 9. Verzekering en eigen risico.

De auto sis Casco verzekerd maar met een Eigen Risico welke bij schade zal worden doorberekend aan de huurder.

9.1. Bij schade aan onze auto zal er maximaal € 1.000,- Eigen Risico in rekening worden gebracht of zoveel lager dan de daadwerkelijke schade is per gebeurtenis. Het regresrecht voor dit Eigen Risico op een aansprakelijke derde, komt na betaling van het Eigen Risico door huurder aan verhuurster, toe aan huurder.

9.2. Bij schade aan derden zal er maximaal € 1.000,- Eigen Risico in rekening worden gebracht of zoveel lager dan de daadwerkelijke schade is per gebeurtenis. Het regresrecht voor dit Eigen Risico op een aansprakelijke derde, komt na betaling van het Eigen Risico door huurder aan verhuurster, toe aan huurder.

9.3. Schade aan levende have welke in de auto vervoerd worden zijn niet verzekerd binnen deze polis. Vriesoord Trucks B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke schades.

9.4. Schade of diefstal van uw inboedel welke in de auto vervoerd worden zijn niet verzekerd binnen deze polis. Vriesoord Trucks B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke schades.

Artikel 10. Schade en gebreken.

10.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

10.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

10.3. Voor rekening van verhuurder: onderhoud, reparatie en bandenslijtage bij normaal gebruik (lekke banden of inrijdingen zijn voor rekening huurder)

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden. Verkeersboetes/Autobaankosten zullen achteraf incl. € 12,50 administratie kosten worden berekend / verrekend met de borg, kopie boete wordt u toegestuurd

Artikel 13. Mededelingsverplichtingen huurder.

13.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

Artikel 14. Opzegging/ ontbinding.

14.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

14.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

14.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

14.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 15. Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 16. Betaling.

16.1. De wijze van betaling zal in onderling overleg worden bepaald.

16.2. De schulden van huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling contant te geschieden of onmiddellijk na inlevering van het voertuig of na verval van de huurtermijn. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Indien desondanks de vordering van verhuurder niet contant of niet op overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is huurder vanaf dat moment de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis, over het openstaande bedrag verschuldigd. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen.

16.3. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Incassokosten zijn alle kosten die verhuurder maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100,- Onverminderd het recht van verhuurder het meerdere aan aantoonbaar gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 17. Toepasselijk recht.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 18. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info